กี่วันจึงจะรู้ผลคะแนนเลือกตั้ง พร้อมพาส่อง 8 ขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้ง ปี 66 

กี่วันจึงจะรู้ผลคะแนนเลือกตั้ง พร้อมพาส่อง 8 ขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้ง ปี 66 

เชื่อว่าหลายคนที่ตั้งใจเข้าคูหา กาเบอร์ที่ใช่ เลือกพรรคที่ชอบ ย่อมต้องลุ้นผลคะแนนว่าคนและพรรคที่ตนเลือกจะได้หรือไม่ วันนี้เราจะพามาส่องขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อไขข้อสงสัยหลังเลือกตั้งจะไปนับคะแนนกันที่ไหน และกี่วันถึงจะรู้ผลคะแนนเลือกตั้ง 

รู้ผลคะแนนเลือกตั้งภายในกี่วัน

หลังจาก กกต. ทำการตรวจสอบความสุจริตและชอบธรรมในการเลือกตั้งเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย จะประกาศผลไม่ช้ากว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง จากนั้นจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ประกาศผลเลือกตั้ง  

นับคะแนนเลือกตั้งกันที่ไหน 

หลังจากที่ปิดทำการเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดให้เจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) ทำการเปิดหีบเพื่อทำการนับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ณ บริเวณที่ทำการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการย้ายหีบบัตร และ ยังทำให้สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว โดยตลอดกระบวนการนับประชาชนสามารถมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อทำการตรวจสอบไปพร้อม ๆ กับเจ้าหน้าที่ จนเสร็จสิ้นบัตรลงคะแนนใบสุดท้ายภายในรวดเดียว หากสังเกตหรือพบเห็นความไม่โปร่งใส การทุจริตใด ๆ สามารถทักท้วงได้ทันที 

โดยทาง กกต.แต่ละเขตจะรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยภายในเขต และจะประกาศผลรวมคะแนนของเขต จากนั้นจึงติดประกาศตามสถานที่กำหนดและรายงานต่อ กกต. ประจำจังหวัด และ กกต. กลาง เป็นการรับรองผลการเลือกตั้ง

ขั้นตอนการนับคะแนน มีอะไรบ้าง 

ขั้นตอนการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง และประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ มี 8 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้ 

1. ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากที่ กปน. หรือ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกาศปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. ทาง กปน.จะลงลายมือชื่อในป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง แล้วนำป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้ง กรณีที่ถึงเวลาปิดหีบบัตร 17.00 น. แต่ยังมีผู้ที่ต้องการเลือกตั้งอยู่ในคูหา โดยเดินทางมาถึงสถานที่ก่อนเวลาทำการปิดหีบ จะต้องให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทำการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงดำเนินการปิดหีบด้วยวิธีข้างต้น 

2. กปน. ตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง 

กปน.จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของบัตร ด้วยการนับจำนวนบัตรทั้งหมดที่ได้รับมา ระหว่าง จำนวนบัตรที่ใช้เลือกตั้ง กับ จำนวนบัตรที่เหลือ ตรงตามจำนวนของผู้ที่มาใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือไม่ โดยลงลายมือชื่อกำกับไว้ตามแบบทุกคน หากปรากฏว่าจำนวนบัตรไม่สัมพันธ์กัน จะต้องบันทึกเหตุไว้ และรายงานแก่ กกต. เพื่อทำการตรวจสอบและวินิจฉัยต่อไป  

3. กปน.ดำเนินการนับคะแนน 

เมื่อตรวจสอบจำนวนบัตรลงคะแนนมีความถูกต้องครบถ้วน จากนั้น กปน.จะทำเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อทำการนับคะแนนต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและทำการนับติดต่อกันให้เสร็จสิ้นในรวดเดียว ห้ามมีการประวิงเวลาหรือทำการเลื่อนนับคะแนนอย่างเด็ดขาด 

4. กปน. ประกาศผลนับคะแนน  

เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น กปน. จะประกาศผลคะแนนและจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ปิดประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชน รวมไปถึงผู้แทนพรรคการเมืองสามารถทำการตรวจสอบได้  

5. กปน.ส่งผลคะแนนให้แก่ กกต. เขต

กปน.แต่ละหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินการส่งผลคะแนนให้ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง โดยมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ (รปภ.) 

6. กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด 

เมื่อทาง กกต.เขต ได้รับคะแนนจาก กปน. จากนั้นจะทำการตรวจสอบจำนวนบัตร สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมด ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ แล้วจึงลงลายมือรับไว้เป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย 

7. กกต.เขตรวมผลคะแนนของทุกหน่วย  

กกต.ประจำเขต ทำการรวมผลคะแนนคะแนนเลือกตั้งของทุกหน่วยในเขตนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นประกาศผลคะแนน และส่งต่อไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด 

8. สำนักงาน กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง 

หลักจากที่ กกต.ประจำจังหวัดได้รับผลคะแนนจาก กกต.ประจำเขตเลือกตั้งครบทุกเขตในจังหวัดนั้น ๆ จะนำส่งคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการส่งให้สำนักงาน กกต. เพื่อเสนอให้ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป 

administrator

Related Articles