ทหารอากาศมีกี่เหล่ากันแน่ในประเทศไทย และจะสมัครทหารอากาศเหล่าไหนดี

ทหารอากาศมีกี่เหล่ากันแน่ในประเทศไทย และจะสมัครทหารอากาศเหล่าไหนดี

สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการสมัครเป็นทหารอากาศ หรือต้องการรู้ว่าหน้าที่ของทหารอากาศคืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการวงการทหาร กองทัพอากาศมีกี่เหล่า ยศของทหารอากาศมีอะไรบ้าง ตำแหน่งไหนมีอำนาจสูงสุด และกองทัพอากาศมีที่ไหนบ้าง เรามีข้อมูลเกี่ยวกับทหารอากาศมาไว้ในบทความนี้ ไม่เพียงแค่เพื่อเป็นคำตอบไขข้อสงสัย แต่เพื่อเป็นการร่วมฉลองใน “วันระลึกกองทัพอากาศ” ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเอง 

กองทัพอากาศไทย มีอักษรย่อว่า ทอ. และภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Thai Air Force (RTAF) เป็นหน่วยงานทางทหารที่ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับต้น ๆ ของเอเชีย หลังจากมีการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศสได้เพียง 4 ปี โดยกองทัพอากาศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยราชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับเหตุการณ์กรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส พอดี 

ภาพจาก : https://www.yokota.af.mil/

กองทัพอากาศมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง 

กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังสำหรับเฝ้าระวังภัยทางอากาศ สนับสนุนกำลังทางอากาศในการรักษาความปลอดภัยให้กับประเทศชาติ และร่วมกำลังกับหน่วยอื่น ๆ เพื่อป้องกันประเทศในยามสงคราม โดยมียุทโธปกรณ์ คือ เครื่องบิน ยานยนต์ทางอากาศเป็นพาหนะหลักและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปกป้องราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโดยตรง

กองทัพอากาศไทยมีกี่กองบิน 

ปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพอากาศไทย มีที่เขตสายไหม กองทัพอากาศดอนดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีกำลังทางอากาศ 11 กองบิน และ 1 โรงเรียนการบิน โดยมีอากาศยานรวมกันเกือบ 320 ลำ 

กองทัพอากาศมีกี่เหล่า

กองทัพมีทหารอากาศ 23 เหล่าด้วยกัน โดยแต่ละเหล่าจะมีการปฏิบัติหน้าที่ต่างกันไป ดังนี้ 

 1. เหล่าทหารนักบิน หน้าที่คือเป็น นักบิน โดยมีการแบ่งแยกออกไปอีก เช่น นักบินขับไล่ นักบินโจมตี นักบินทิ้งระเบิด หรือนักบินตรวจการณ์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการลาดตระเวณและขนส่งทางอากาศ รวมไปถึงภารกิจทางอากาศอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารภาคพื้นดิน 
 2. เหล่าทหารทิ้งระเบิด ทำหน้าที่ทิ้งระเบิดตามภารกิจที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
 3. เหล่าทหารสรรพาวุธ รับผิดชอบด้านอาวุธทั้งหมดของกองทัพอากาศ  
 4. เหล่าทหารพลร่ม ทำหน้าที่ในหน่วยการรบพิเศษ รบแนวกองโจร และปฏิบัติการค้นหา 
 5. เหล่าทหารต้นหน หน้าที่คือ แนะนำนักบินเรื่องทิศทางการบิน และประสานกับหอบังคับการบินในขณะที่ทำการบินในอากาศ 
 6. เหล่าทหารสื่อสาร คือหน่วยที่ทำหน้าและรับผิดชอบด้านการสื่อสารของกองทัพอากาศ 
 7. เหล่าทหารตรวจการณ์ หน้าที่คือ ลาดตระเวณสังเกตการณ์ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน และรายงานผู้บังคับบัญชา
 8. เหล่าทหารอากาศโยธิน หน้าที่คื ป้องกันสถานที่สำคัญของกองทัพอากาศและสนามบินจากการถูกรุกรานทางพื้นดินและอากาศ 
 9. เหล่าทหารสารวัตร หน้าที่คือ รักษาความปลอดภัยและควบคุมความประพฤติข้าราชการกองทัพอากาศให้อยู่ในระเบียบวินัย 
 10. เหล่าทหารพลาธิการ หน้าที่รับผิดชอบ เครื่องอุปโภค-บริโภค และสัมภาระทั้งหมดของหน่วยงานในกองทัพอากาศ 
 11. เหล่าทหารขนส่ง รับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในด้านการขนส่งแก่หน่วยต่าง ๆ 
 12. เหล่าทหารช่างอากาศ รับผิดชอบด้านอุปกรณ์และเครื่องยนต์ อุปกรณ์การบิน ของกองทัพอากาศ
 13. เหล่าทหารช่างโยธา รับผิดชอบในการสร้าง และซ่อมแซม ปัจจัยอำนวยความสะดวกแก่ทุกหน่วยในกองทัพอากาศ เช่น อาคาร ถนน สนามบิน การประปา การไฟฟ้า เป็นต้น 
 14. เหล่าทหารแผนที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนที่และเส้นทางการบินทั้งหมด 
 15. เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา ดูแลด้านการพยากรณ์อากาศเพื่อเอื้ออำนวยต่อระบบการบิน 
 16. เหล่าทหารการเงิน ดูแลด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณทั้งหมดของกองทัพอากาศ
 17. เหล่าพระธรรมนูญ ทำหน้าที่ด้านทางกฏหมายและศาลทหาร 
 18. เหล่าถ่ายรูป ดูแลด้านการถ่ายรูปทั้งหมดทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ 
 19. เหล่าทหารดุริยางค์ ให้ความบันเทิงและกล่อมขวัญทหารในกองทัพ 
 20. เหล่าทหารแพทย์ รับผิดชอบในด้านการดูแลรักษาพยาบาลทั้งหมด 
 21. เหล่าทหารพัสดุ ดูแลด้านงานพัสดุทั้งหมดของกองทัพ 
 22. เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ตั้งแต่การศึกษา วิจัยค้นคว้า และพัฒนายุทธภัณฑ์อาวุธให้กับหน่วยงานของกองทัพอากาศ 
 23. เหล่าทหารสารบรรณ รับผิดชอบดูแลงานสารพรรณและธุรการทั่วไปในกองทัพอากาศ 

ทหารอากาศมียศอะไรบ้าง

 1. จอมพลอากาศ 
 2. พลอากาศเอก (พล.อ.อ.) 
 3. พลอากาศโท (พล.อ.ท.) 
 4. พลอากาศตรี (พล.อ.ต.) 
 5. นาวาอากาศเอก (น.อ.)
 6. นาวาอากาศโท (น.ท.) 
 7. นาวาอากาศตรี (น.ต.)
 8. เรืออากาศเอก (ร.อ.) 
 9. เรืออากาศโท (ร.ท.)
 10. เรืออากาศตรี (ร.ต.) 
 11. พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.อ.) 
 12. พันจ่าอากาศโท (พ.อ.ท.) 
 13. พันจ่าอากาศตรี (พ.อ.ต.) 
 14. จ่าอากาศเอก (จ.อ.) 
 15. จ่าอากาศโท (จ.ท.) 
 16. จ่าอากาศตรี (จ.ต.) 
 17. พลทหาร (พลฯ) 
 18. นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.) 
 19. นักเรียนจ่าอากาศ (นจอ.)  

ทหารอากาศยศใหญ่ที่สุดคือใคร 

สำหรับยศตำแหน่งใหญ่ที่สุดของทหารอากาศ คือ จอมพลอากาศ ซึ่งเป็นยศทหารชั้นสัญญาบัตรสูงสุดของกองทัพอากาศ เทียบเท่ากับยศจอมพลในกองทัพบก และจอมพลเรือในกองทัพเรือ 

ได้รู้ข้อมูลกันไปแล้วคงพอจะช่วยให้หายข้องใจ และอาจทำให้ใครตัดใจเลือกว่าจะสมัครเป็นทหารอากาศดีไหม หรือจะสมัครเป็นทหารอากาศเหล่าไหนดีกว่าและเหมาะสมกับตัวเองที่สุด 

administrator

Related Articles