สวดมนต์ ๕ นาทีก่อนนอน เสริมมงคลชีวิต 

สวดมนต์ ๕ นาทีก่อนนอน เสริมมงคลชีวิต 

พื้นฐานวัฒนธรรมของกิจวัตรประจำวันของคนไทย มักจะมีการสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเพื่อให้สมองผ่อนคลาย จิตใจสงบ นอนหลับสบาย หรือบางคนสวดมนต์เพื่อความอุ่นใจและเสริมความเป็นมงคลชีวิตให้กับตนเอง แม้ว่าปัจจุบันหลายคนอาจเลือกการใช้เปิดยูทูปเพื่อเปิดฟังบทสวดมนต์แทน แต่การได้ท่องบทสวนมนต์ด้วยตนเอง ได้เปล่งเสียงบทสรรเสริญพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นคำบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเสียงของตนเอง ย่อมแสดงถึงความตั้งใจมากกว่าแค่เพียงเปิดเสียงสวดมนต์ฟังแน่นอน วันนี้เราได้รวบรวมบทสวดมนต์เสริมสิริมงคลให้กับตนเองก่อนนอน แบบฉบับมัดรวมครบทั้งบทสรรเสริญพระรัตนตรัย บทอาราธนาศีล บทแผ่เมตตาแก่ตนเองและสรรพสัตว์ ช่วยให้คนสวดมนต์ภาวนาได้ผ่อนคลายจิตใจที่ฟุ้งซ่านจากสารพัดปัญหามาตลอดวัน ด้วยคำอ่านที่ง่าย สวดมนต์ตามได้แบบไม่ติดขัดค่ะ 

คำบูชาพระ 

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ 

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ ฯ (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ) 

บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

บทอาราธนาศีล ๕ 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ (*มะ ถ้าสวดมนต์หลายคน)  

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ (*มะ) 

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ (*มะ) 

บทบูชาไตรสรณคมน์ 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสมาทานศีล ๕ 

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดอิติปิโส แบบเต็ม (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ) 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวะติ 

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ 

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 

บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ 

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 

อะนิฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่ส่วนกุศล 

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปตรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

จากนั้น กราบลาพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ ฯ (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ) 

การสวดมนต์เพียง 5 นาที แต่ช่วยให้จิตใจสงบ สมองผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียดสะสมที่เราเจอมาสารพัดอย่างตลอดวัน ทำให้นอนหลับได้ดี และยังเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง ลองดูนะคะ แล้วคุณจะพบกับคำตอบ เพียงแค่สวดมนต์ 5 นาที ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างไร 

administrator

Related Articles